TŪM viešinimas

ES logo TUMNaujos kartos Lietuva

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

TŪM II FB paveikslėlisProjekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

  • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
  • infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
  • mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
  • konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
  • projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

LYDERYSTĖ - Šešėliavimas Lietuvos gimnazijoje.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS -  Švietimo pagalbos specialistų darbo vietų modernizavimas ir pritaikymas universalaus dizaino mokymo(si) modeliui/ prieigai,  Sporto aikštyno dalių atnaujinimas  ir pritaikymas universalaus dizaino mokymui(si), Kalbų laboratorijos su mini kompiuteriais įrengimas universalaus dizaino mokymosi prieigai, Sporto įranga ir priemonės universalaus dizaino mokymosi prieigai, Mediacijos mokymai psichologams ir socialiniams pedagogams, Įtraukiojo ugdymo nuostatų kaitos programos mokyklos bendruomenei (mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams))  sukūrimas, ir įgyvendinimas, Kompleksinės tėvų (globėjų) švietimo programos sukūrimas ir įgyvendinimas, Užsienio kalbų modulių I-II gimnazijos klasėms sukūrimas ir įgyvendinimas, Įtraukaus fizinio ugdymo pamokų ciklų sukūrimas, įgyvendinimas ir sklaida.

KULTŪRINIS UGDYMAS -  Gimnazijos aktų salės scenos atnaujinimas pritaikant teatrinei ir chorinei veiklai, priemonės ir įranga teatrui, įranga ir priemonės chorinei veiklai, Chorvedžių kvalifikacijos tobulinimo mokymai ,,Vasaros akademija”, Mokymai teatro veiklas organizuojantiems mokytojams, Muzikos ugdymo programos pamokų ciklo ,,Muzikinių kompetencijų ugdymas muzikuojant ansamblyje/ chore” I – II gimnazijos klasėms” sukūrimas ir įgyvendinimas, Ilgalaikiai integruoto teatro, muzikos, technologijų, dailės, lietuvių kalbos ir literatūros  projektai I – II gimnazijos klasėms ir brandos darbai III – IV gimnazijos klasėms, Integruotos neformaliojo švietimo programos ,,Teatras” sukūrimas ir įgyvendinimas,

STEAM UGDYMAS - Fab lab laboratorijos remontas ir įrengimas, Šiuolaikinių STEAM ugdymo erdvių plėtra: biologijos klasės remontas, Šiuolaikinių STEAM ugdymo erdvių plėtra: chemijos klasės remontas, Taikomųjų technologijų ugdymo aplinkos (maisto technologijų) atnaujinimas ir įrengimas, Technologijų mokytojų dalykinių kompetencijų stiprinimas inžinierinių technologijų srityje, Mokymai technologijų ir taikomųjų technologijų, ekonomikos ir verslumo  mokytojams apie STEAM ir antreprenerystės turinio integraciją, Atnaujintos vidurinio ugdymo programos ,,Inžinierinės technologijos” įgyvendinimas III – IV gimnazijos klasėje. Dalyko brandos darbai, Integruoto technologijų, muzikos, fizikos ir IT pamokų ciklo (10 pamokų) sukūrimas I – II gimnazijos klasėms atsižvelgiant į atnaujintą UT ir įgyvendinimas, Ilgalaikiai, į formalųjį ugdymą integruoti inžinierinių technologijų ir matematikos projektai I – II gimnazijos klasėms, Gamtos mokslų pamokų scenarijų, praktikos darbų metodikų, užduočių pamokoms kūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas, Integruotos (chemijos ir biologijos) pasirenkamojo dalyko modulio formaliojo ugdymo programos ,,Klasikinės biotechnologijos: žalioji, mėlynoji, pilkoji bei pramoninio proceso”  III-IV gimnazijos klasėms sukūrimas ir įgyvendinimas, Ilgalaikiai, į formalųjį ugdymą integruoti biologijos ir chemijos projektai I – II gimnazijos klasėms, Biologijos ir fizinio ugdymo integruotos formaliojo ugdymo 37 val. programos I – II gimnazijos klasėms ,,Sporto fiziologija” sukūrimas ir išbandymas, Integruotų technologijų STEAM ugdymo antreprenerystės programų III-IV gimnazijos klasėms sukūrimas ir įgyvendinimas. Taikomųjų technologijų vidurinio ugdymo programos III-IV gimnazijos klasėms įgyvendinimas, Neformaliojo švietimo programos I-IV gimnazijos klasėms ,,Maisto edukacijos: nuo idėjos iki įgyvendinimo” parengimas ir įgyvendinimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.