Gamtos mokslų metodinė diena

KK projekto logoimage description

 

 

1 (1)      Vienas iš gimnazijos metodinės tarybos veiklos uždavinių - stiprinti individualias mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, kaupti ir skleisti gerąją patirtį, pasitelkiant kolegialų mokymąsi. Todėl rugpjūčio mėn. 28 d. Romuvos padalinyje suorganizavome rajono gamtos mokslų mokytojams  dalykinę- metodinę dieną. Džiugu, kad renginyje dalyvavo 16 rajono mokyklose dirbančių mokytojų.

       Renginio metu gimnazijos direktorė R.Pranskūnienė priminė Ugdymo Turinio Atnaujinimo ypatumus gamtos mokslų pamokose, supažindino su fizikos kabinete naujai įrengta BELLA laboratorija. Mokytojai turėjo galimybę padirbėti su nauja laboratorijos įranga, atlikti laboratorinį darbelį.

       Fizikos mokytoja V.Stalionienė pristatė simuliacijų phet ir vascak galimybes bei jų panaudojimą gamtos mokslų pamokose.

        Chemijos mokytos R. Valentienė ir D. Ramanauskienė pristatė

kilnojamąją laboratoriją ir jos panaudojimo galimybes. Be to, renginyje dalyvaujantys mokytojai tyrė su savimi atsineštą geriamą vandenį: nustatė pH, nitritų, nitratų, fosfatų jonus, vandens kietumą.

        Biologijos mokytojos A. Vilkauskienė, D. Spundzevičienė, L. Vipienė pristatė 3 D ir MozaBook programėlės panaudojimą gyvybinių procesų pažinime. 

       Mokytojai, susipažinę su aktyviomis veiklomis, darbą tęsė atskirose dalykinėse grupėse, kur aptarė ilgalaikius planus, rengiamus pagal atnaujintas programas, dalinosi gerąja patirtimi, rengiant diferencijuotas užduotis, analizavo vertinimo sistemą.

       Renginio pabaigoje buvo labai gera girdėti ,,ačiū“ už tai, kad pakvietėme, už tai, kad pasidalinome.

                                        GMMG pirmininkė      Vida Stalionienė